Professionelt samarbejde

33

Få ledergrupper og team i arbejdstøjet. Vi hjælper med at ruske op i barrierer og antagelser om hinanden. I får erfaringer med ny adfærd når I skal gå tæt på hinanden.

 • Udviklingsforløb koblet til den daglige drift fx for en afdeling, den enkelte leder eller ledelsesgruppe.
 • Et skarpt blik på teams kompetencer, styrker og potentialer
 • Person- og teamprofiler fx i udviklingsforløb, rekruttering og on-boarding. Læs mere her: PeopleTools
 • Udvikling og træning af personlige strategier og gennemslagskraft i ledelsesarbejdet.
 • Rådgivning og coaching til konkrete ledelsesopgaver og specialistfunktioner.

Forventningerne er høje til medarbejdere og lederes evne og bidrag til kontinuerlig udvikling af kvalitet i opgaveløsningen.

Engagement er nøglen til at udvikle professionel virkelyst og handlekraft i organisationer. Der er konstant efterspørgsel på synlig og tilgængelig ledelse.

Sammen med jer gennemfører vi forløb og tilrettelægger handlinger, der professionaliserer samarbejdet og hvor personlige tilgange, styrker og udviklingspunkter kobles til funktion, ansvar og roller.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp. Klik på billederne herunder.

Case: Styrket samspil i chefgruppen på BKF-området Tårnby Kommune

På et to-dages seminar satte direktøren sammen med sine seks chefer samarbejdet i chefgruppen under lup. Flere nye ledere var kommet til i gruppen og samtidig stod gruppen med en fornemmelse af, at der er meget der fungerer godt men vi må kunne få mere ud af samarbejdet!  

Forud for seminaret fik alle en personlig tilbagemelding på en individuel personprofil, som på seminaret blev suppleret af en fælles samarbejdsprofil. I arbejdet henover de to dage gav det afsæt for at gå tæt på både inderside og yderside af chefgruppens samspil.

Arbejdet med profilerne gav rammen for at se på samarbejdsstil og kommunikationsstil, forskellige tilgange, samspil og mulige sammenstød. Omsat til ledelse i arbejdshøjde kom dialogen til at handle om: Hvornår er det nemt – og hvornår er det svært og bare irriterende? Hvad styrer vi efter i vores ledelse – hver for sig og sammen? Hvad kan vi konkret gøre for at få mere ud af vores ledermøder? Hvordan stiller vi os til rådighed og giver adgang til sparring, problemløsning og brug af hinanden som mod- og medspil?

Forløbet – Vores rolle og ydelser i opgaven

 • Facilitering af 2-dages seminar
 • Individuelle personprofiler inkl. 1,5 times tilbagemeldingssamtale
 • Samarbejdsprofil
 • Struktureret skriftlig opsamling
 • Planlægningsmøde og opfølgning med direktøren

Case: Udvikling af ledergruppen. Nordvest, Furesø

Som medlemmer af en ledergruppe udgør vi hinandens nærmeste og vigtigste kolleger. Vi har brug for hinanden og for at mødes i et fælles arbejdsrum, hvor vi kan vende problemstillinger, få sparring og afklaring, der hjælper til at sætte retning og handling bag intentionerne, når vi som ledere skal lykkes i vores ledelsesarbejde. 

Med det udgangspunkt havde ledergruppen i Områdeinstitution Nordvest afsat en fælles arbejdsdag, som skulle bidrage til:

 • At styrke tillid og tryghed i teamet for at konsolidere sig som professionelt arbejdsfællesskab.
 • At øge opmærksomhed på, hvordan de som hinandens nærmeste kolleger stiller sig til rådighed med nysgerrighed, respekt, kritik og anerkendelse.
 • At undersøge hvordan de spiller hinanden gode og kan bruge hinanden bedre og mere, fx til sparring i hverdagen.

Dagens arbejde var tilrettelagt, så der gennem drøftelser og arbejde i både den fælles gruppe og i mindre grupper blev sat ord på kulturen i gruppen og på egne bidrag og ønsker til udviklingen af gruppens samspil.

Lederne undersøgte de normer og mønstre, de ser og mærker på, hvad der er brug for at holde fast i, og hvor der er noget, de selv i deres samspil skal tage ansvar for at forandre og gøre anderledes. Fx i forhold til hvordan deres faste ledermøder blev tilrettelagt, hvilke andre typer af møder der er brug for, og hvordan det skal være muligt at trække på hinanden i hverdagen.

Som del af arbejdet med at styrke relationerne gik lederne tæt på hinanden og beskrev mulige kernekvaliteter, faldgruber, udfordringer og allergier, der har betydning for oplevelsen af at samarbejdet bare kører eller det modsatte. Læs mere om Hvordan du virker på andre

Gennem gensidige dialoger blev indsigter i egne og andres tilgange og styrker koblet til de konkrete opgaver og ønsker til sparring, den enkelte leder står med og til samspillet i den samlede ledergruppe.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.