God arbejdslyst

33

Få talt om det der presser og sæt det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Vi hjælper med tilgange og redskaber til motivation og arbejdsro. I får konkrete aftaler om de næste skridt.

  • Ledelse bliver besværet værd
  • Udvikle social kapital, på temadage og workshopper med teams af specialister eller ledere.
  • Montere det stærke samarbejde i jeres samarbejdsorganisation.
  • Skabe ny kultur og adfærd i arbejdsrummet, fx ved ændrede fysiske rammer
  • Opfølgning på trivselsmålinger, handleplan for styrket arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet udgøres både af fysiske rammer og gode relationer. På arbejde er vi som ledere, medarbejdere og kolleger hinandens forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Produktivitet og arbejdslyst udfordres når der sker budgetændringer, ny lovgivning, og andre forandringer i opgaver, organisering og fysiske rammer.

Vi har erfaring med at få struktur og retning på dialogen om gode løsninger på det, der presser, generer og bøvler i hverdagen. Samarbejdet med os tager afsæt i social kapital som nøglen til det gode arbejdsmiljø. Høj social kapital bygger på stærke relationer, tillid og samarbejde. Forhold på arbejdspladen der både gavner kvalitet og effektivtet og samtidig skaber arbejdslyst og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: En stærk feedbackkultur – sammen går vi professionelt på arbejde. Børnehusene, Furesø

Når vi giver og modtager feedback, er der noget på spil – og vi er selv på spil. At udvikle og vedligeholde en stærk feedbackkultur kræver, at der på arbejdspladsen er styr på fælles aftaler og strukturer. Det er fundamentet for at give ro til fordybelse og skabe rum for feedback som relevant forstyrrelse. Samtidig er det en forudsætning, at relationerne blandt kolleger er præget af tillid og tryghed for at kunne gå til hinanden, bede om hjælp og sparring og at kunne gribe ind i hinandens arbejde og drøfte, “hvad er godt nok”.

I et forløb over 5 personalemøder af 2 timers varighed arbejdede personalegruppen i Børnehusene med:

  • Strukturer for hverdagen, som giver arbejdslyst og ro til fordybelse i arbejdet med børnene. Aftaler om feedback som del af hverdagen – hvordan og hvornår.
  • At være aktiv modtager af feedback – at holde øje med egne reaktioner og behov, og mulige redskaber og teknikker til selv at tage stilling og ansvar så du som modtager får mest mulig ud feedbacken.
  • At sætte tydelige mål for feedback og vælge den rigtige form i den konkrete situation, så feedback bliver en relevant forstyrrelse.

Henover møderne var der behov for at gå tæt på hinanden. Der blev udvist mod til at få talt ærligt om oplevelser og situationer fra hverdagen, der var brug for at ændre. Selvom det var hårdt og krævende, var den fælles ledetråd for den praksis der skulle styrkes, et stærkt ønske om, at: Vi hjælper hinanden med at blive bedre – hver dag.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.