Forandringsledelse

33
0-5
Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Lene Nielsen
Område Nordvest, Furesø Kommune
Områdeleder

Personalet har flyttet sig langt henover forløbet. Koblingen mellem personalets eget arbejde med feedback og Læringssynet har virket godt og har bragt det tæt på arbejdet i hverdagen. De har haft mod til at gå tæt på hinanden og har talt ærligt om oplevelser og situationer fra hverdagen, der var brug for at ændre.

0-3
Nicolai Kjems
Hvidovre Kommune
Centerchef for Sundhed & Ældre

Mette & Mira har formået, at få en ny sammensat ledergruppe til i fællesskab at knytte an til de udfordringer og den store kompleksitet, der ligger i centerets brede opgaveløsning, samtidig med at de med forskellige øvelser fik konkretiseret feltet for ledergruppen. Særligt deres forløb for ledergruppen på det intensive strategiseminar i Gentofte vil jeg gerne fremhæve. Det var nogle konstruktive og udbytterige dage hvor ledergruppen fik lagt grundlaget for samspilsstrategiens fire grundelementer.

0-2
Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Vi har fået en ny ledelsesstruktur, vi har udarbejdet funktionsbeskrivelser og gennemført en evaluering der bekræfter strukturen. Så rammerne for øget ledelseskraft er sat, og vi har nu brug for at arbejde med, hvordan god ledelse tættere på udøves af os hver især og sammen. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt.

0-13
Lene Haaning
Parkvænget, Glostrup Kommune
Forstander

Vi har fået konkrete erfaringer og redskaber til, hvordan vi kan bruge hinanden i ledergruppen. Ved afslutningen af den sidste temadag havde jeg en klar oplevelse af, at noget vigtigt er faldet på plads. Vi har fået skabt en nærhed, der giver os adgang til at gå hinanden på klingen og til at dele vigtige spørgsmål og opgaver, der skal håndteres fx i samtaler med medarbejderne og i måden vi  støtter hinanden i kommunikationen om den kultur og professionelle arbejdstilgang, vi ønsker på Parkvænget

Kom i mål med din forandringsledelse:

 • Få planen på plads, aftalerne i hus og arbejdet sat i værk.
 • Kommunikér tydeligt – også om det der ikke er sikkert endnu.
 • Håndtér modstand og utryghed. 
 • Fasthold kompetencer og mindsk risikoen for driftstab, opsigelser, øget sygefravær.
 • Skab arbejdsro og knyt forandringen tæt til arbejdet i hverdagen.

I samarbejdet med jer trækker vi på mange års praktisk erfaring med forandringsledelse, fx:

 • Større omstruktureringer fx kommunesammenlægning, skolelukning, sammenlægning af institutioner og administrative enheder.
 • Nye ledelsesstrukturer fx centerstruktur, områdeledelse, matrixorganisering og koncernledelse.
 • Implementering af ny lovgivning, politiske og ledelsesmæssige beslutninger. 
 • Arbejde med strategi, værdier og ledelsesgrundlag
 • Borger- og brugerdialog.

Case: Lederudvikling, der giver stabilitet og arbejdsro. Habitus Husene

I første halvår af 2017 samarbejdede vi med virksomheden Habitus i et lederudviklingsforløb, der involverede alle niveauer. Virksomheden var vokset og dens strukturer forandrede sig.

Forløbet havde et dobbelt fokus på at være leder i forandringer og af forandringer. På temadage for de lokale ledergrupper og et fælles lederseminar blev arbejdet med at kvalificere lederrollen, afstemme samarbejdsforventninger og gøre erfaringer med at udfylde ledelsesrummet i de nye rammer.

Hvert ledelsesteam fik mulighed for at pege på, hvad der særligt skulle arbejdes med for at bringe dem videre i deres ledelsesarbejde og samspil. Nedslag i de forskellige ledergrupper var fx at lære hinanden bedre at kende. Udvikle samarbejdet så vi leder i samme retning og får omsat gode intentioner til handling i hverdagen. Eller hvordan vi bedriver nærværende ledelse og tilstrækkelig kommunikation – også når “evig mangel på tid” og store afstande er et vilkår for ledelsesarbejdet. Trådene blev samlet på det fælles seminar, hvor alle ledere var samlet.

Case: Fælles fortælling om vores værdier, gode rutiner og redskaber i hverdagen. Birkhøj, Furesø

Birkhøj er en integreret institution der ligger i Farum Midtpunkt i Furesø Kommune. Over de seneste år er institutionen vokset, og der er kommet flere børn og kolleger til. Derfor var der brug for at stoppe op og bruge en fælles personaledag på at tale om den fælles institution, de fælles værdier, styrker og gode praksisser.

Institutionens leder lagde vægt på, at dagen skulle bidrage til at få omsat og forankret et nyligt udarbejdet værdigrundlag og tage fat i spørgsmål som: Hvad betyder det, at vi lægger vægt på disse værdier og værner om disse traditioner? Hvad har værdierne med hverdagens arbejde at gøre? Lad os bruge værdierne mere aktivt til at vise vores styrker og ambitioner og holde os selv i ørene, når vi skal  leve op til “at dét er varen, du får hos os”.

Hun var opmærksom på institutionens høje ambitionsniveau for traditioner og faste aktiviteter i årshjulet og at der var flere pædagogiske fokusområder, som der skulle sættes fælles retning og kraft på.

Med det afsæt blev arbejdet på personaledagen tilrettelagt i tre dele:

 • Birkhøj – værdierne på arbejde: Fælles arbejde med fortællingen om vores særlige styrker, hvad er vi særlige stolte af? Hvad kendetegner Birkhøj med udgangspunkt i institutionens tre værdier: Børnefællesskaber, Imødekommenhed og Udeliv.
 • Birkhøj – vores fælles hus: Arbejde i grupper på tværs med gode rutiner og redskaber til det faglige arbejde i hverdagen. Konkret blev der arbejdet med fire fokusområder: Sproglige læringsmiljøer, Digitale rutiner, Tid til dokumentation og Organisering af hverdagen.
 • Birkhøj – på arbejde imorgen: Opsamling i hver afdeling, hvor gode ideer og overvejelser fra arbejdet på tværs blev omsat til konkrete aftaler. En fælles afsluttende opsamling og aftaler for, hvordan dagens arbejde skulle tages med videre og handles på.

Den røde tråd for dagens arbejde var, at få værdierne til at leve og få aftaler og gode faglige intentioner omsat til hverdag. I drøftelserne blev der lagt vægt på både dét, der virker, dét de gerne vil lykkes bedre med, og på hvad de næste konkrete skridt skal være.

Dejligt at tale sammen på tværs af huset – Rart at konstatere, at vi er enige om vores værdier – var udsagn, der rammede dagens intentioner og afsluttende resultater ind og gav en gensidig oplevelse af, at ønsket om at hjælpe hinanden til at blive bedre var tilstede i rummet og et stærkt fundament fremadrettet.