Forandring – ny hverdag

33

Få organisatoriske forandringer til at virke. Vi hjælper med at få planen på plads, aftalerne i hus og sat i værk. I får alle med og håndteret modstand, når I skal lykkes med:

  • Større omstruktureringer fx nye forvaltnings- og centerstrukturer, udflytninger af arbejdspladser.
  • Sammenlægning af institutioner og administrative enheder.
  • Jeres tværfaglige samarbejde.
  • Ledelsesgrundlag og værdier der giver effekt i praksis.

Forandring af organisationens strukturer, effektivt samspil og brug af resurser handler om meget mere end at vedtage et nyt organisationsdiagram.

Udvikling skal skabe fremdrift i driften og samtidig presser forandringer altid både driften og kulturen. Organisationsudvikling lykkes i balance mellem opløsning af noget gammelt og skabelse af noget nyt.

Vi hjælper med de praktiske greb, så alle aktører bliver aktive og engagerede, og så utryghed og modstand håndteres.

Vi varetager opgaver, der spænder fra den fulde projektledelse til oplæg på seminarer og møder, eller coaching og afklaringssamtaler for enkelte ledere og medarbejdere. I samarbejdet med jer trækker vi på mange års erfaring med at lede og indgå som udviklingspartnere i en bred vifte af forandringsprojekter: Kommunesammenlægning, skolelukning, sammenlægning af institutioner og interne organisationsændringer som fx. centerstruktur, områdeledelse, matrixorganisering og koncernledelse.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: Lederudvikling, der giver stabilitet og arbejdsro. Habitus

I første halvår af 2017 samarbejdede vi med virksomheden Habitus i et lederudviklingsforløb, der involverede alle niveauer. Virksomheden var vokset og dens strukturer forandrede sig.

Forløbet havde et dobbelt fokus på at være leder i forandringer og af forandringer. På temadage for de lokale ledergrupper og et fælles lederseminar blev arbejdet med at kvalificere lederrollen, afstemme samarbejdsforventninger og gøre erfaringer med at udfylde ledelsesrummet i de nye rammer.

Hvert ledelsesteam fik mulighed for at pege på, hvad der særligt skulle arbejdes med for at bringe dem videre i deres ledelsesarbejde og samspil. Nedslag i de forskellige ledergrupper var fx at lære hinanden bedre at kende. Udvikle samarbejdet så vi leder i samme retning og får omsat gode intentioner til handling i hverdagen. Eller hvordan vi bedriver nærværende ledelse og tilstrækkelig kommunikation – også når “evig mangel på tid” og store afstande er et vilkår for ledelsesarbejdet. Trådene blev samlet på det fælles seminar, hvor alle ledere var samlet.

Case: Fælles fortælling om vores værdier, gode rutiner og redskaber i hverdagen. Birkhøj, Furesø

Birkhøj er en integreret institution der ligger i Farum Midtpunkt i Furesø Kommune. Over de seneste år er institutionen vokset, og der er kommet flere børn og kolleger til. Derfor var der brug for at stoppe op og bruge en fælles personaledag på at tale om den fælles institution, de fælles værdier, styrker og gode praksisser.

Institutionens leder lagde vægt på, at dagen skulle bidrage til at få omsat og forankret et nyligt udarbejdet værdigrundlag og tage fat i spørgsmål som: Hvad betyder det, at vi lægger vægt på disse værdier og værner om disse traditioner? Hvad har værdierne med hverdagens arbejde at gøre? Lad os bruge værdierne mere aktivt til at vise vores styrker og ambitioner og holde os selv i ørene, når vi skal  leve op til “at dét er varen, du får hos os”.

Hun var opmærksom på institutionens høje ambitionsniveau for traditioner og faste aktiviteter i årshjulet og at der var flere pædagogiske fokusområder, som der skulle sættes fælles retning og kraft på.

Med det afsæt blev arbejdet på personaledagen tilrettelagt i tre dele:

  • Birkhøj – værdierne på arbejde: Fælles arbejde med fortællingen om vores særlige styrker, hvad er vi særlige stolte af? Hvad kendetegner Birkhøj med udgangspunkt i institutionens tre værdier: Børnefællesskaber, Imødekommenhed og Udeliv.
  • Birkhøj – vores fælles hus: Arbejde i grupper på tværs med gode rutiner og redskaber til det faglige arbejde i hverdagen. Konkret blev der arbejdet med fire fokusområder: Sproglige læringsmiljøer, Digitale rutiner, Tid til dokumentation og Organisering af hverdagen.
  • Birkhøj – på arbejde imorgen: Opsamling i hver afdeling, hvor gode ideer og overvejelser fra arbejdet på tværs blev omsat til konkrete aftaler. En fælles afsluttende opsamling og aftaler for, hvordan dagens arbejde skulle tages med videre og handles på.

Den røde tråd for dagens arbejde var, at få værdierne til at leve og få aftaler og gode faglige intentioner omsat til hverdag. I drøftelserne blev der lagt vægt på både dét, der virker, dét de gerne vil lykkes bedre med, og på hvad de næste konkrete skridt skal være.

Dejligt at tale sammen på tværs af huset – Rart at konstatere, at vi er enige om vores værdier – var udsagn, der rammede dagens intentioner og afsluttende resultater ind og gav en gensidig oplevelse af, at ønsket om at hjælpe hinanden til at blive bedre var tilstede i rummet og et stærkt fundament fremadrettet.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.